Aalsmeerweg 79
1059 AE Amsterdam
route

T. 020 4897663
info@landzaat.nl

KvK 27189711
privacyverklaring
disclaimer
R R E t V N M S P A S R H S

FAQ

Inkomstenbelasting

Wat moet ik aanleveren voor de aangifte inkomstenbelasting?

Algemene gegevens: 
- voorletters, achternaam, adres
- geboortedatum en BSN-nummer
- burgerlijke staat
- kopie paspoort of ID-kaart
- gegevens partner en kinderen
- voorlopige aanslag of teruggave IB en Zvw
- ontvangen toeslagen

Gegevens voor box 1 (werk en woning):
- zakelijke administratie (banksafschriften, facturen, BTW-aangiften)
- jaaropgaven loon, uitkering, lijfrente, pensioen
- betaalde lijfrente en arbeidsongeschiktheidsverzekering
- jaaropgave hypotheekrente en schuld eigen woning
- WOZ-beschikking eigen woning 
- gegevens aankoop nieuwe woning
- betaalde erfpachtcanon
- ziektekosten die niet door de verzekering vergoed werden
- ontvangen of betaalde partneralimentatie
- giften

Gegevens voor box 2 (aanmerkelijk belang):
Indien u minimaal 5% aandelen bezit in een vennootschap:
- ontvangen dividend en betaalde dividendbelasting
- verkoopwinst op aandelen

Gegevens voor box 3 (sparen en beleggen):
De volgende gegevens op 1 januari:
- saldo's bankrekeningen
- waarde aandelen en betaalde dividendbelasting
- waarde andere woningen
- waarde vorderingen
- hoogte schulden

Wat is de zelfstandigenaftrek?

Indien u een eenmanszaak of vof heeft, en minimaal 1225 uur voor uw onderneming per jaar werkt, en u heeft meer dan 50% van uw totale arbeidstijd aan uw onderneming besteed, dan heeft u recht op deze aftrek. Als u in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer was, dan hoeft u niet aan de eis van 50% te voldoen.

De zelfstandigenaftrek komt in mindering op uw winst uit onderneming. Hierdoor betaalt u minder belasting. Het voordeel wordt berekend met een tarief van 36,97%. De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2024 € 3.750 en als u de AOW-leeftijd heeft bereikt 50% van € 3.750.

De zelfstandigenaftrek mag nooit hoger zijn dan de winst. Het bedrag wat u niet kunt gebruiken van de zelfstandigenaftrek mag wel verrekend worden in de komende 9 jaar. Als u gebruik maakt van de startersaftrek, geldt deze regeling niet.

Wat is de startersaftrek?

Indien u startende ondernemer bent en een eenmanszak of vof heeft, dan heeft u 3 jaar recht op de startersaftrek. Om de startersaftrek toe te passen moet u wel recht hebben op de zelfstandigenaftrek. De startersaftrek komt in mindering op uw winst uit onderneming. Als u de aftrek toepast, betaalt u minder belasting. Staakt u uw onderneming en start u daarna een nieuwe onderneming? Dan heeft u onder voorwaarden opnieuw recht op 3 keer de startersaftrek.

De startersaftrek bedraagt € 2.123.

Wat is de investeringsaftrek?

Indien u een eenmanszaak of vof heeft en meer dan € 2.800 (excl. BTW) investeert in bedrijfsmiddelen, dan heeft u recht op de investeringsaftrek. Computers, inventaris of machines zijn voorbeelden van bedrijfsmiddelen. Elk bedrijfsmiddel moet wel een waarde hebben van minimaal € 450 (excl. BTW).

Indien uw totale investeringsbedrag niet hoger is dan € 67.765 dan bedraagt de investeringsaftrek 28% van het geïnvesteerde bedrag.

Tip: plan uw investeringen zodanig dat u per jaar boven de drempel van € 2.800 uitkomt. Vervroeg uw investeringen of stel ze juist uit.

Er zijn een aantal bedrijfsmiddelen waarvoor geen aftrek geldt. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijfsmidddelen die verhuurd gaan worden, personenauto's die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, bij gebruik in het buitenland, woonhuizen, vaartuigen, grond, effecten, goodwill, zaken die overgebracht worden vanuit privé en bedrijfsmiddelen die van familie of partner worden gekocht.

Wat is de MKB-winstvrijstelling?

Indien u een eenmanszaak of vof heeft, dan mag u uw winst verminderen met de MKB-winstvrijstelling van 13,31% (voor 2024). Deze 13,31% past u toe op de winst minus de fiscale aftrekposten (zelfstandigen-, starters-, meewerk- en investeringsaftrek). Het bedrag waarover u belasting verschuldigd bent wordt hierdoor lager. Het voordeel wordt berekend met een tarief van 36,97%.

Let op: indien u verlies maakt wordt de MKB-winstvrijstelling positief.

Wat is de FOR?

FOR staat voor fiscale oudedagsreserve en het is een vorm van opbouw van pensioen voor ondernemers met een eemanszaak of vof. De regeling is in 2023 afgeschaft.

De FOR komt in mindering op uw winst uit onderneming waardoor u minder belasting betaalt. Later moet wel over de opgebouwde reserve belasting worden betaald. De FOR wordt dus wel gezien als een vorm van belastinguitstel.

De FOR eindigt als u een lijfrente koopt met de reserve van de FOR.
De FOR eindigt ook als de reserve hoger is dan het ondernemingsvermogen en u:
- uw onderneming staakt (of een gedeelte ervan), of
- u op 1 januari van dat jaar de AOW-leeftijd bereikt hebt, of
- u dit jaar en het voorafgaande jaar niet aan het urencriterium voldoet.

Wanneer ben ik fiscaal partner en wat zijn de voordelen hiervan?

Gehuwden en mensen met een geregistreerd partnerschap zijn verplicht elkaars fiscaal partner. Ook als u ongehuwd samenwoont kunt u verplicht elkaars fiscaal partner zijn. U moet dan aan één van de volgende voorwaarden voldoen en op hetzelfde adres staan ingeschreven:

- u heeft samen een kind
- de ene partner heeft een kind van de andere partner erkend
- op uw adres staat een minderjarig kind van u ingeschreven
- u bent allebei eigenaar van de woning die uw hoofdverblijf is
- u heeft uw huisgenoot aangewezen als gerechtigde tot partnerpensioen
- u heeft een notarieel samenlevingscontract
- u was in het voorafgaande jaar al fiscale partners

De voordelen van het fiscaal partnerschap zijn:

- verdelen van de aftrekposten tussen de partners
- overdragen van de vrijstelling van box 3 naar de andere partner
- uitbetaling van algemene heffingskorting aan niet-werkende partner

Wat is middeling van inkomstenbelasting?

Bij wisselende jaarinkomsten kan middeling van inkomstenbelasting een teruggave tot gevolg hebben. Bij de middeling wordt het inkomen van 3 opeenvolgende jaren herrekend naar een gemiddeld inkomen per jaar. Vervolgens wordt berekend hoeveel belasting over dit gemiddelde inkomen per jaar betaald zou moeten worden. Is dit minder dan al betaald is over de 3 jaren, dan volgt een teruggave.

Voorwaarden voor middeling:

  • de 3 opeenvolgende jaren zijn vrij te kiezen, maar de jaren kunnen maar 1x gebruikt worden
  • er is een drempel voor de teruggave van € 545
  • aanvraag van middeling kan nadat alle aanslagen definitief zijn vastgesteld door de Belastingdienst en de aanvraag moet binnen 3 jaar ingediend zijn

Let op: deze regeling is in 2023 afgeschaft!