Aalsmeerweg 79
1059 AE Amsterdam
route

T. 020 4897663
info@landzaat.nl

KvK 27189711
privacyverklaring
disclaimer
R E t V N M S P A S R H S R

FAQ

Besloten vennootschap

Wat zijn de voordelen van een BV?

Een groot voordeel van een BV is dat uw uw privé-vermogen afgescheiden is van uw zakelijke vermogen. Schuldeisers kunnen dan bijvoorbeeld bij een faillisement van de BV geen beslag leggen op uw privé-vermogen (bij onbehoorlijk bestuur is de DGA echter wel privé aansprakelijk).

Een deel van de winst van de BV kan in de BV blijven. U betaalt wel direct vennootschapsbelasting over de winst. Maar pas later bij de uitkering van dividend moet u dividendbelasting betalen.

Uw BV kan interessant zijn voor investeerders. Investeerders kunnen bijvoorbeeld aandelen kopen in ruil voor kapitaal.

De overdracht van een BV kan eenvoudig door de verkoop van aandelen.

Wat zijn de nadelen van een BV?

U moet verplicht elk jaar een verkorte balans deponeren bij de Kamer van Koophandel. Uw balans wordt hierdoor openbaar.

Bij een BV heeft u geen recht op de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, meewerkaftrek en MKB-winstvrijstelling, een eenmanszaak of vof heeft dat wel.

Een BV moet oprichtingskosten voor een notaris betalen en er zijn jaarlijks hogere administratiekosten dan voor een eenmanszaak of vof.

Wat is gebruikelijk loon voor een DGA?

Een DGA (directeur-grootaandeelhouder) is verplicht om loon uit de BV op te nemen, het gebruikelijk loon. Het gebruikelijk loon is minimaal gelijk aan de hoogste van de volgende bedragen:
1) 100% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking
2) het hoogste loon van andere werknemers van de BV
3) € 56.000 (voor 2024)

Als de winst van de BV niet voldoende is om het gebruikelijk loon uit te betalen, mag een lager gebruikelijk loon worden gehanteerd. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als de DGA in deeltijd voor de BV werkt.

Wat zijn de voordelen van een holding-BV naast een werk-BV?

Een holding-BV bezit meestal de meerderheid van de aandelen in een werk-BV. Er zijn dan de volgende voordelen:

 • U minimaliseert het risico indien uw werk-BV failliet gaat. In de holding-BV kunt u namelijk uw bedrijfspand, auto van de zaak en andere activa onderbrengen (en doorbelasten aan de werk-BV).
 • Als de holding-BV de werk-BV verkoopt, kan dit zonder belastingheffing plaatsvinden. Er is namelijk sprake van de deelnemingsvrijstelling.
 • De vennootschapsbelasting is tot een winst van € 200.000 20% en over het meerdere 25% van de winst. Een deel van de winst kan naar de holding-BV overgeheveld worden, waardoor er een fiscaal voordeel te behalen valt.

Wanneer ben ik toch privé aansprakelijk voor schulden van de BV?

Een bestuurder van een BV kan mogelijk privé aansprakelijk worden gesteld voor belastingschulden. U kunt dit voorkomen door een betalingsonmacht van deze schulden te melden bij de Belastingdienst. Dit moet gebeuren binnen 14 dagen na de uiterste betaaldatum van de belastingschuld.

Ook indien er sprake is van onbehoorlijk bestuur kunt u privé aansprakelijk worden gesteld. De bewijslast ligt echter bij de Belastingdienst. Zorg er wel voor dat de jaarstukken van de BV tijdig bij de KvK zijn gedeponeerd. Geef ook andere crediteuren geen voorrang met betaling.

Wat is een flex-BV?

Met de invoering van de Flex-BV zijn de volgende punten veranderd:

 • Er is geen minimum startkapitaal van € 18.000 meer nodig.
 • Een maatschappelijk kapitaal is niet langer verplicht.
 • Bij een storting in geld, bij oprichting, heeft u geen bankverklaring meer nodig.
 • Bij een storting anders dan in geld, bij oprichting, heeft u geen accountantsverklaring meer nodig.
 • U heeft meer vrijheid om de statuten in te richten.
 • U mag aandelen uitgeven zonder stemrecht of zonder recht op een winstuitkering.
 • De BV mag buiten de algemene vergadering om besluiten nemen.
 • U mag buiten Nederland vergaderen.
 • U mag zelf kiezen om de overdracht van aandelen te beperken.
 • Het maximum op het aantal in te kopen eigen aandelen is vervallen.

Aan welke voorwaarden moet een lening van de BV aan de DGA voldoen?

 • De lening moet tegen zakelijke voorwaarden zijn. Te vergelijken met de voorwaarden van een bank.
 • De lening moet schriftelijk vastgelegd worden.
 • Er moeten afspraken gemaakt worden over terugbetaling van de lening.
 • De BV heeft voldoende zekerheden.
 • De BV moet aan haar verplichtingen kunnen blijven voldoen als u de lening opneemt.

Moet er rente gerekend worden over een lening tussen de BV en de DGA?

Bij een lening van de BV aan DGA hoeft er tot € 17.500 geen rente in rekening gebracht te worden. Daar staat wel tegenover dat u de schuld niet in box 3 mag opnemen.

Bij een lening van de DGA aan zijn eigen BV hoeft er tot € 17.500 ook geen rente in rekening te worden gebracht. Als de BV financiële problemen heeft, hoeft over meer dan € 17.500 ook geen rente berekend te worden. Als er wel rente wordt berekend wordt dit in box 1 belast bij de DGA.

Wat is de investeringsaftrek?

Indien de BV meer dan € 2.800 (excl. BTW) in bedrijfsmiddelen investeert, heeft de BV recht op de investeringsaftrek. De investeringsaftrek komt in mindering op de winst. De BV betaalt dan minder vennootschapsbelasting. Computers, inventaris of machines zijn voorbeelden van bedrijfsmiddelen. Elk bedrijfsmiddel moet wel een waarde hebben van minimaal € 450 (excl. BTW).

Indien het totale investeringsbedrag niet hoger is dan € 67.765 dan is de investeringsaftrek 28% van het geïnvesteerde bedrag.

Tip: plan de investeringen zodanig dat de BV per jaar boven de drempel van € 2.800 uitkomt. Vervroeg de investeringen of stel ze juist uit.

Er zijn een aantal bedrijfsmiddelen waarvoor geen aftrek geldt. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijfsmidddelen die verhuurd gaan worden, personenauto's die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, bij gebruik in het buitenland, woonhuizen, vaartuigen, grond, effecten, goodwill, zaken die overgebracht worden vanuit privé en bedrijfsmiddelen die van familie of partner worden gekocht.

Wat is een deelneming en de deelnemingsvrijstelling?

Er is sprake van een deelneming als een BV een aandelenbelang heeft van minstens 5% in een andere BV. Er is geen sprake van een deelneming als de deelneming ter belegging is genomen. Hiervan is sprake als er naar een rendement gestreefd wordt dat bij normaal vermogensbeheer kan worden verwacht.

Let op: er zijn ook andere situaties waarbij sprake is van een deelneming.

Indien u een deelneming heeft in een andere BV heeft, zijn alle voordelen van de deelneming onbelast voor de vennootschapsbelasting. Verliezen zijn niet aftrekbaar, met als uitzondering een liquidatieverlies. 

Onder de voordelen vallen o.a. winst bij verkoop van de aandelen van de deelneming, ontvangen dividenden en liquidatiewinst. Onder verliezen die niet aftrekbaar zijn vallen o.a. verkoopverlies, afwaardering deelneming en aan- en verkoopkosten.

Welke kosten mag een BV opvoeren?

U mag alle kosten opvoeren die u maakt uit zakelijke overwegingen om uw bedrijf uit te kunnen oefenen. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor telefoon, drukwerk, kantoorbenodigdheden, computers, internet, website, reclame, vervoer, abonnementen, verzekeringen, advies en administratie. Indien u een bedrijfsruimte huurt of gekocht heeft, zijn ook de kosten daarvan aftrekbaar. Kosten van personeel zijn uiteraard ook aftrekbaar.

Let op: er zijn kosten die niet of beperkt aftrekbaar zijn.

Welke kosten mag een BV niet opvoeren?

De volgende kosten mag u niet opvoeren:
- kosten voor het voeren van een zekere staat
- vaartuigen die gebruikt worden voor representatieve doeleinden
- kosten van boeten
- telefoonabonnementen in de privé-woning
- literatuur (wel vakliteratuur)
- kleding (wel werkkleding)
- persoonlijke verzorging (m.u.v. presentator, sporter en artiest)
- reiskosten hoger dan € 1.500 voor studiereizen
- vergoeding van uw fiscale partner als deze lager is dan € 5.000